MR van de Octopus

Wat doet de MR?

Op elke basisschool in Nederland is een medezeggenschapsraad (MR) actief. De MR is een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak. In de MR praten ouders en leerkrachten mee over de inhoud en de organisatie van het onderwijs op de school. In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is vastgelegd bij welke besluiten de directie de medezeggenschapsraad van te voren om instemming, dan wel advies moet vragen.

In de MR zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en van de personeelsleden (de personeelsgeleding). De medezeggenschapsraad van basisschool De Octopus bestaat uit vier leden.  

Voorzitter MR: Mia Romijnders (lerarengeleding)

Lid: Angela van Beuningen (lerarengeleding)

Lid: Femke Frieling (oudergeleding)

Lid: Maartje van Dalen (oudergeleding)

Ieder lid van de MR wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Na 3 jaar treedt hij/zij af en kan zich voor een volgende periode verkiesbaar stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan op te vullen plaatsen, worden er verkiezingen gehouden. Heb je interesse in een positie binnen de MR? Spreek dan één van de MR leden aan.

Doel MR

De belangrijkste doelen van de MR zijn:

  • Meepraten en meebeslissen over het beleid van de school.
  • Communiceren en adviseren over de kwaliteit van het onderwijs voor, en de veiligheid van de kinderen op school.

Instemmingsbevoegdheden voor de hele MR gelden bij zwaarwegende onderwerpen die alle betrokkenen aangaan, bijv. het schoolplan, fusie of het veiligheidsbeleid op school. De hele MR heeft een adviesbevoegdheid over onderwerpen die vooral de organisatie van de school betreffen.

Welke bevoegdheden heeft de MR?

De MR heeft verschillende bevoegdheden voor onderwerpen die met de schoolleiding kunnen, of moeten, worden besproken. Voor een aantal zaken is instemming van de MR noodzakelijk. Het betreft hier bijvoorbeeld aanpassingen in schooldoelstellingen en leerplannen, de schooltijden, maar ook wijzigingen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn. Ook moet instemming worden gevraagd bij het opstellen van beleidsplannen en procedures. De MR moet advies worden gevraagd over zaken zoals de begroting, de organisatie van de school, de vakantieregeling, nieuwbouw of verbouwingen enzovoorts. Daarnaast kan de MR zelf het initiatief nemen om onderwerpen op de agenda te plaatsen als zij daar het belang van in ziet.

Notulen MR

De notulen van de MR zijn openbaar. Deze worden op de website van de basisschool gepubliceerd.

Onderwerp voor de MR?

Wij moedigen ouders aan om inzichten met ons te delen! Vind je dat een onderwerp binnen de MR besproken moet worden? Stuur dan een mail naar: [email protected]. Of spreek één van de MR leden aan.

Interesse in een positie binnen de MR?

Ieder lid van de MR wordt voor een periode van 3 jaar gekozen. Na 3 jaar treedt hij/zij af en/of kan zich voor een volgende periode verkiesbaar stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn dan op te vullen plaatsen, worden er verkiezingen gehouden. Heb je interesse in een positie binnen de MR? Maak dit kenbaar door een mail te sturen naar: [email protected]