Oudergeledingen

MR

De MR is een officieel overlegorgaan waarin zowel een vertegenwoordiging van de ouders als van het team zit. De MR heeft ten aanzien van het schoolbeleid op bepaalde onderdelen instemmingsrecht en ten aanzien van andere onderdelen heeft zij adviesrecht.
De MR bestaat momenteel uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De MR heeft een eigen MR-reglement. De vergaderingen van de MR en GMR zijn, tenzij anders vermeld, openbaar.

Meer info of bent u op zoek naar de notulen van de MR-vergaderingen? Klik op onderstaande link.

Ouderactiviteitengroep

De activiteitengroep houdt zich bezig met het coördineren, versieren en het praktisch ondersteunen van allerlei schoolactiviteiten. Aan het begin van het schooljaar verdelen de ouders uit de ouderactiviteiten zich over de diverse activiteiten. Het gaat o.a. om vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de euromarkt enz.  Daarnaast kan het zijn dat we ook andere ouders vragen om hulp via Parro waar nodig is. De leerkrachten van school coördineren dit.


 

Hulpouders

Niet alleen de ouders in de activiteitengroep of de medezeggenschapsraad zijn bij de school betrokken. Ook andere ouders helpen mee bij heel veel activiteiten onder en na schooltijd. Een paar voorbeelden daarvan zijn:
– hulp bij vieringen;
– begeleiden van groepjes kinderen tijdens een uitstapje of expressielessen;
– hulp bij sport- en spelactiviteiten en versiermiddagen;
– hulp bij schoolreizen, kamp en verkeersexamen.
Zonder ouderhulp zouden veel van deze belangrijke en leuke activiteiten niet georganiseerd kunnen worden. Ouders die ouderhulp bieden zijn via de school WA verzekerd. Van hen wordt verwacht dat zij zich correct gedragen en dat zij de schoolregels en de gedragscode ‘Thuis op school’ respecteren.