Ons onderwijs

Werken in units

De onderwijsorganisatie van De Octopus bestaat uit twee units.

 • De kinderen van de basisgroep 1-2 en de basisgroep 3-4 vormen samen unit 1.
 • De kinderen van de basisgroep 5-6 en basisgroep 7-8 vormen samen unit 2. 

De units zijn onderverdeeld in basisgroepen. Daar hebben de kinderen een vaste leerkracht. In de basisgroep krijgt elke groep instructie in zijn eigen leerjaar. Binnen het leerjaar wordt in drie niveaus gedifferentieerd zodat we zo goed mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van onze kinderen. Dit gebeurt bij de vakgebieden rekenen, taal, spelling, begrijpend lezen en technisch lezen.

Onze kinderen werken met dag- en weektaken. Na de instructie verwerken ze de stof zelfstandig in het klaslokaal of op het gezamenlijke leerplein.
De leerkrachten binnen de units werken nauw samen, stemmen lessen af, wisselen ervaringen uit en maken gebruik van elkaars expertise. Bij deze vorm van werken is gedeelde verantwoordelijkheid van de leerkrachten voor alle leerlingen het uitgangspunt. We geloven in ‘samenwerken’ en ‘samen leren’. 

Voordelen van werken in de unit zijn:

 • Optimaal inzetten van middelen en personeel om ons onderwijs zo effectief mogelijk te laten zijn.
 • Het bevordert samenwerken en samen leren van kinderen en leerkrachten.
 • Groeiend eigenaarschap en planvaardigheid van kinderen

 

Werken met dag en weektaken

Om de zelfstandigheid te bevorderen werken we met een dag- en weektaak. De weektaak is afgestemd op de onderwijsbehoeften van het kind en wordt dus gedifferentieerd aangeboden.  De weektaak bevat ook keuzetaken. Om leerlingen meer structuur te bieden werken we binnen de weektaak met dagtaken. De leerlingen weten zo precies wat ze elke dag moeten maken, zodat ze aan het einde van de week hun taak af hebben.

Zelfstandig werken en eigenaarschap

Wij vinden het erg belangrijk dat de kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces en dat ze zelfstandig kunnen werken. Met zelfstandig werken hebben we twee doelstellingen:

1. Pedagogische doelstelling:​

 • zelfstandigheid bevorderen​
 • zelf oplossingen leren bedenken​
 • zelf keuzes leren maken​
 • zelf leren plannen​
 • elkaar helpen bevorderen​
 • zelf mede sturing geven aan leerproces​
 1. Onderwijskundige doelstelling:​
 • tijd vrij maken voor onderwijs op maat​
 • differentiëren in leerstof

Dit klinkt ingewikkeld en moeilijk, maar er wordt al mee begonnen in groep 1-2. Ieder leerjaar wordt dit uitgebreid.Niet iedereen hoeft altijd met hetzelfde bezig te zijn of hetzelfde te maken. De opdrachten staan in de dag- en weektaken. Kinderen weten welke opdrachten ze moeten maken en kunnen na instructie aan de slag. Ze kunnen kiezen of ze de stof in de basisgroep of op het leerplein verwerken.

Kindgesprekken

De leerkracht voert regelmatig een ontwikkelgesprek met de leerlingen. Het doel van een ontwikkelgesprek is om met de leerling zelf te spreken over het leergedrag.

Uit ervaring blijkt dat deze gesprekken een effectief middel zijn om kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, waardoor zij meer gemotiveerd raken om te leren. Vanaf groep 4 stellen de leerlingen leerdoelen op: Welke score zou je willen halen op de volgende toets en wat heb je daarvoor nodig? Ook bij kinderen blijkt dat het mee laten denken over persoonlijke leerdoelen positief werkt, doordat zij meer ’eigenaar’ worden en zo ook hun talenten en hun belemmeringen kunnen aangeven.

Werken met MijnRapportfolio

Mijn rapportfolio is een digitaal instrument waarbij kind, leerkracht en ouders altijd zicht hebben op de brede ontwikkeling van het kind. Het geeft leerlingen, leerkrachten en ouders inzicht in de ontwikkeling die de leerling doormaakt. Het is bovendien een mooi instrument om leerlingen te laten reflecteren op hun eigen ontwikkeling. De ontwikkeling van het kind is een proces. In dit proces stelt het kind samen met de leerkracht doelen waaraan gewerkt wordt. We vinden het belangrijk dat uw kind zich verantwoordelijk voelt voor zijn leerproces en dat u als ouder betrokken bent bij dit proces dat op school plaats vindt. MijnRapportfolio is een middel dat dit alles inzichtelijk en mogelijk maakt.

Leerlingenraad

We vinden het erg belangrijk om onze leerlingen te betrekken bij onze school. De leerlingenraad wordt elk jaar opnieuw gekozen. Aan het begin van het schooljaar zijn er verkiezingen in de groep. Iedereen die denkt zijn/haar groep goed te kunnen vertegenwoordigen mag zich hiervoor aanmelden. Er zijn per klas 2 plekjes beschikbaar wat in totaal een raad van 12 kinderen maakt. De leerlingenraad verleent advies over alle onderwerpen die hen rechtstreeks aangaat.

De leerlingenraad vergadert elke maand en komt in een schooljaar dus minimaal 8x bijeen.

Continuerooster

Op de Octopus hanteren we een continuerooster met vijf gelijke dagdelen. De kinderen gaan iedere dag van 08.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Werken met leerpleinen

Elke unit bestaat uit verschillende lokalen (basisgroepen) en het leerplein. In de basisgroepen wordt de instructie gegeven. De verwerking van de stof vindt plaats in het lokaal of op het leerplein. Elke unit heeft een eigen leerplein.

Het leerplein van unit 1 bevindt zich in het lokaal naast groep 3-4. Daarnaast is er nog een stilteplein waar kinderen lekker op de bank een boekje kunnen lezen of rustig zelfstandig kunnen werken.

Het leerplein van unit 2 is de centrale ruimte, de gemeenschapsruimte. één van de 3 klaslokalen wordt ingezet als stilteruimte, waarin de kinderen in alle rust hun werk kunnen maken. 
De lokalen worden als instructielokalen ingezet. De kinderen kiezen zelf hun verwerkingsplek (instructielokaal, stilteruimte of leerplein).

Welbevinden leerling

Het allerbelangrijkste is dat de kinderen graag naar school komen en zich daar goed voelen. Om dat voor elkaar te krijgen maken we groeps- en schoolafspraken. Onze schoolafspraken zijn heel eenvoudig:

 • Zorg goed voor jezelf
 • Zorg goed voor de ander
 • Zorg goed voor de omgeving

We werken hierbij vanuit Klasse(n)kracht. We werken gericht een goede groepsdynamiek en een veilig werkklimaat.

Dit betekent dat de groep samen een missie opstelt en de afspraken vastlegt. In de groep wordt de focus gelegd op de positieve kant: succes wordt beloond en gevierd d.m.v. groepsactiviteiten.

Werken met Snappet!

Snappet is een adaptief onderwijsplatform (voor kinderen van groep 4t/m 8) dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te ontwikkelen. Kinderen werken aan leerdoelen van kernvakken (rekenen, spelling en taal) die aansluiten bij hun eigen niveau. De kinderen werken op eigen chromebooks. Hierdoor kunnen kinderen aan hun persoonlijke doelen werken, en worden ze voortdurend uitgedaagd. Ze kunnen efficiënter leren, wat een positieve invloed heeft op de motivatie en concentratie van de kinderen. Niet alleen voor de kinderen pakt Snappetonderwijs positief uit, ook voor leerkrachten heeft het veel voordelen. Afgezien van het feit dat je de lesstof écht op elk niveau kan aanbieden, kun je ook gerichte instructie geven aan kinderen die dat nodig hebben. De leerkracht ziet, op de eigen computer, ‘real-time’ wanneer kinderen tegen problemen aanlopen en kan direct ingrijpen.